Alle termen op een rij

Jargon en afkortingen uitgelegd.

Verklarende woordenlijst

JCI heeft de gewoonte in specifiek jargon en uitgebreide reeksen afkortingen te spreken, hetgeen voor nieuwe (maar net zo goed voor ervaren) leden soms verwarrend kan zijn. Daarom vind je hieronder een lijst met vaak gebruikte afkortingen en termen aan om je alvast wat wegwijs te maken in het taalgebruik.

ALV

Algemene Leden Vergadering, (twee)maandelijkse vergadering van een lokale Kamer (afdeling) waarop leden op de hoogte blijven van lopende zaken en leden kunnen stemmen over bepaalde moties en stellingen.

BIDBAD

Een ééndaags evenement dat in december wordt georganiseerd voor de aftredende en inkomende Kamerbesturen om terug te blikken op afgelopen jaar, successen te vieren tijdens de awardceremonie, kennis te maken met het nieuwe Federatiebestuur en onderling ervaringen uit te wisselen.

BOV

Beste Ondernemers Visie, project dat door meerdere Kamers uit Noord-Brabant wordt georganiseerd.

Commissie Coördinator (CoCo)

Zorgt ervoor dat alle leden van een Kamer een taak krijgen binnen een of meer commissies, brengt de gedachten van de commissies over worden gedragen op de Kamer en draagt er zorg voor dat de wil van de Kamer door de commissies wordt uitgevoerd.

CVA (College van Afgevaardigden)

De wetgevende macht binnen de Vereniging van Federatie van JCI Kamers in Nederland. In het CvA zijn de aangesloten Kamers vertegenwoordigd door één van hun bestuursleden. Het CvA verkiest een Federatiebestuur en keurt de begroting en jaarrekening van de Federatie goed voor het betreffende jaar. De goedkeuring van de jaarrekening strekt tot decharge van de (oud) Penningmeester en zijn bestuur voor het gevoerde (financiële) beheer.

Het CvA wordt in Nederland georganiseerd door een lokale Kamer. De vergadering (het officiële deel) is slechts een deel van het event. Er worden allerlei workshops, bedrijfsbezoeken parallel georganiseerd. Een CvA wordt afgesloten met een diner en een feest.

DB

Dagelijks Bestuur, deel van het Federatiebestuur te weten Voorzitter, Secretaris en Penningmeester.

EA (European Academy)

Jaarlijks terugkerend trainingsweekend in Zweden bedoeld voor inkomende bestuurders.

EC (European Conference)

Jaarlijkse Europese Conventie waar leden vanuit heel Europa verzamelen voor netwerkevenementen, trainingen, keynotes, feestjes enz… Doorgaans in mei of juni.

EUKHT (European Know How Transfer)

Een jaarlijkse stage in het Europees parlement waaraan leden van JCI over heel Europa deelnemen. Het programma bestaat onder andere uit netwerken met leden uit andere EU-landen, bezoeken aan Europese instellingen en instanties, en het volgen van een Europarlementair tijdens zijn/haar dagelijks activiteiten. Doorgaans eind september of begin oktober.

EVP (Executive vice-presidents)

Binnen Nederland zijn dit landelijke bestuursleden die verantwoordelijk zijn voor de pijlers Training, Business, Community, International en Marketing & PR.

FB (Federatiebestuur)

Bestuur van de Federatie van JCI Nederland bestaand uit:

  • Voorzitter - president
  • Vice-voorzitter - deputy president
  • Uittredend voorzitter - Immediate past president
  • Secretaris - secretary general
  • Penningmeester - treasurer
  • Juridisch raadgever - general legal counsel
  • EVP’s

GA (General Assembly)

Wetgevende macht van Junior Chamber International Inc. Te vergelijken met het College van Afgevaardigden, maar dan op internationaal niveau, waarbij de Nationaal Voorzitters namens het land stemmen. De GA vindt plaats tijdens het Wereldcongres.

GAP (Get Acquainted Party)

De eerste avond van of voorafgaand aan een congres, bedoeld om alle aanwezigen voor de officiële start van het programma samen te brengen in een informeel kader.

GLC (General Legal Counsel)

Juridisch raadgever voor juridische en statutaire adviezen voor Federatiebestuur en Kamers. Houdt toezicht op naleving van statuten en huishoudelijk reglement. De GLC wordt steeds voor 2 jaar benoemd en is - anders dan de overige bestuursleden - slechts éénmaal herkiesbaar (zie artikel 1 1 lid 5 statuten).

GPS (Global Partnership Summit)

Internationaal evenement waarbij de relatie met de Verenigde Naties centraal staat. Vindt doorgaans plaats in juli of augustus.

Jaycees

Voormalige internationale benaming voor JCI; tevens voor mannelijke JCI-leden. Werd in 1988 omgezet in Junior Chamber.

JK

Veel gebruikte afkorting voor Junior Kamer (oude benaming van JCI).

LEAP (Leadership Education Action Program)

Trainingsprogramma ter vorming en ontwikkeling van het individuele JCI-lid.

NC

Ieder jaar door een (lokale) JCI Kamer te organiseren grote nationale vergadering, waar o.a. het nieuwe Federatiebestuur gekozen wordt. De Nationale Conventie is toegankelijk voor alle individuele leden van de Nederlandse (lokale) JCI Kamers.

Robert's Rules of Order

Richtlijnen in vergadertechniek, door JCI wereldwijd erkend en toegepast.

Rondje

Als een lid binnen JCI Arnhem iets te vieren heeft, kan hij/zij een rondje geven. Het rondje vertegenwoordigd een bedrag van € 50,-. Het lid ontvangt een factuur van de penningmeester en het geld gaat in de rondjespot waar de borrels uit gefinancierd worden.

SBO (Sonsbeek Open)

JCI Arnhem organiseert al jaar en dag een populair golfevenement in het Sonsbeek park, waar ondernemend Arnhem samen de baan op gaat. Met SBO wordt een mooi bedrag op gehaald voor een ieder jaar nader te bepalen goed doel.

Senator

Lid voor het leven, een persoon die door zijn of haar lokale afdeling werd voorgedragen aan de JCI Senaat. Hij of zij krijgt de titel van Senator en blijft dus eigenlijk lid, maar heeft geen stemrecht meer tijdens vergaderingen.

SPC

Strategische Plannings Commissie; Gremium binnen JCI dat het federatiebestuur en naar wens lokale besturen helpt met de lange termijn planning. De SPC borgt daarbij ook de focusgebieden vanuit International (zoals besloten tijdens de General Assembly).

TOYP (The Outstanding Young Person)

Tijdens het wereldcongres gehouden uitreiking aan tien Outstanding Young Persons die hun sporen hebben verdiend op gebied van economie, wetenschap, persoonlijke groei, samenleving, etc.

Nederland heeft sinds 2015 ook haar landelijke TOYP verkiezing.

Twinning

Uitwisseling tussen lokale en nationale Kamers in verschillende landen.

WC (World Congress)

Het jaarlijkse Wereldcongres waarop leden vanuit heel de wereld verzamelen voor netwerkevenementen, trainingen, keynotes, feestjes enz… Doorgaans in november.

WHS (Wereldhandelsspel)

Een spel voor 24 à 48 personen, waarin de wereldhandel wordt gesimuleerd met alle facetten daarvan, zoals onderhandelen, kartelvorming, bankroet gaan, spanning en sensatie.